Livet på Tvär-Ramsdal

Det här med plast i naturen..

Plast för djur och natur känns som vi nu 2021 borde veta bättre att det INTE är bra!
Jag har inget emot jakt som sådant. Tvärt om så är vi en av dom som bara äter kött från vilt och som är skjutet och styckat här i kommunen. För att göra så lite klimat och miljöpåverkan som möjligt.

SKA man stödfodra viltet för att styra var viltet inför jakt?
Javisst kan man hjälpa djuren att hålla sig mätta och friska genom att stödfodra. Speciellt hårda vintrar.
MEN
det där med att lämna all plast är ju dock inte okej. Det ligger år av plast även under detta. Stora och små bitar. Att djuren får i sig en del av det är nog helt klart och hur naturen tar skada över mikroplast som tar sig ner i marken finns det nu forskning om. Det tar sig ner i grundvattnet och så, vips...så påverkar det allt. Även oss.

Säger USCH och jag SKÄMS för mänsklighetens ignorans och själviskhet.

Hur påverkas djurlivet av plasten i naturen?

Både vattenlevande och landlevande djur kan fastna i plastskräp och få skador eller dö. De kan också få i sig plastskräp eller mikroplast i tron om att det är mat, vilket kan leda till skador på mag-tarm-kanalen och en falsk mättnadskänsla som gör att djuret svälter. 

https://www.naturskyddsforeningen.se/fr%C3%A5gor_och_svar_om_plast

Vad gör Naturvårdsverket?

Naturvårdsverket har i uppdrag att ansvara för en nationell plastsamordning. I detta uppdrag ingår att samla och bygga upp objektiv och faktabaserad kunskap om mikroplast, att sprida denna kunskap till relevanta aktörer, samt att samordna och driva frågor i syfte att nå en hållbar plastanvändning.
Naturvårdsverket har under 2019 bland annat beviljat bidrag cirka 25 miljoner till forskning för att kartlägga mikroplaster och deras spridningsvägar och konsekvenser. Vi har även samverkat genom dialog, tagit fram vägledning, upprättande av beställargrupper och information för att medvetandegöra berörda aktörer om mikroplastproblematiken. 
Insatser pågår för att skapa synergier mellan redan befintliga styrmedel för att minska främmande ämnen och partiklar i miljön. 
Internationellt samarbete pågår för att minska tillförseln av mikroplaster till hav, sjöar och vattendrag, parallellt med nationella insatser. 
Naturvårdsverket har också genomfört flera projekt för att öka kunskapen om källor, spridningsvägar, förekomst, mätmetoder och effekter av mikroplaster. 

Bidrag för rening av dagvatten för att minska spridning av mikroplast

Dagvatten är en spridningsväg för mikroplaster och andra föroreningar. I dagvattnet finns till exempel mikroplastpartiklar från bildäck, metallföroreningar från bilar, plastskräp av olika härkomst och andra föroreningar som vid regn sköljs av hårdgjorda ytor. Kommuner och företag kan söka bidrag för åtgärder som minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten för att på så sätt hindra att dessa släpps ut i sjöar och vattendrag.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Plast/Mikroplast/

Arbete för en minskad nedskräpning

Naturvårdsverket samarbetar med stiftelsen Håll Sverige Rent, som arbetar med förebyggande insatser och skräpplockaraktiviteter för att minska nedskräpningen. Tillsammans har vi tagit fram en vägledning för hur kommuner och andra aktörer kan arbeta strategiskt och långsiktigt med nedskräpningsfrågan, liksom metoder för att mäta mängden skräp i olika miljöer.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att tillsammans med organisationen Håll Sverige Rent ta fram en handlingsplan för informationsinsatser till allmänheten under 2018–2020 för att minska nedskräpningen och öka kunskapen hos allmänheten om dess negativa effekter.

https://hsr.se/

Så mycket skräp finns i Sverige - resultat från nationell mätning


35 miljoner skräpföremål slängs på marken under en vecka i Sverige. Det visade resultatet från den första nationella mätningen av skräp som gjordes i juni 2020. I vikt motsvarar det 60 ton skräp.

Skräpet mättes i 75 slumpvis utvalda kommuner i Sverige. Mätningarna gjordes i centralorten i kommunen, som ofta också är den största orten i kommunen. Med hjälp av mätningarna har sedan ett resultat för hela Sverige kunnat räknas ut.
Mätningen gjordes av Håll Sverige Rent på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätresultaten ska användas som underlag i regeringens arbete med genomförandet av EU:s engångsplastdirektiv.
https://hsr.se/artiklar/nationell-matning
Naturen Djuren Miljö